LIST OD ORGANIZATORA

Szanowni Państwo!

Pragniemy serdecznie zaprosić Państwa do udziału w kolejnej, V edycji Konferencji Optoelektronicznej, która tym razem odbędzie się pod hasłem „Optoelektronika technologią postępu”. Cztery poprzednie edycje pokazały, że Konferencja to miejsce wymiany informacji oraz doświadczeń między przedstawicielami branży fotonicznej, świata nauki, a także potencjalnych odbiorców wyrobów optoelektronicznych. Jesteśmy przekonani, że tegoroczna Konferencja będzie okazją do przedstawienia wielu nowych technologii zarówno o zastosowaniu wojskowym, jak i cywilnym. Planowany zakres tematyczny tegorocznej Konferencji to m.in. Rola fotoniki w systemach obronnych i bezpieczeństwa, Fotonika w systemach komunikacji oraz wirtualnej i poszerzonej rzeczywistości, Systemy sensoryczne, analiza i przetwarzanie obrazów, analiza wielospektralna, a także Fotonika w nawigacji.

Organizatorzy

 

 

KONFERENCJĘ ORGANIZUJĄ

PCO S.A.

PCO. S.A. jest spółką należącą do Polskiej Grupy Zbrojeniowej, a także centrum badawczo-produkcyjnym, w którym wszystkie powstające
i sprzedawane wyroby są efektem prac własnego zaplecza badawczo-rozwojowego. Podstawową działalnością PCO S.A. jest produkcja i sprzedaż wyrobów optoelektronicznych, przyrządów obserwacyjnych i celowniczych z zastosowaniem techniki laserowej, noktowizyjnej i termowizyjnej dla potrzeb wojska.

 

Polska Platforma Technologiczna Fotoniki

Polska Platforma Technologiczna Fotoniki (w skrócie PPTF) powstała w dniu 27 lutego 2013 roku w siedzibie PCO S.A. Powstanie platformy było wspólnym przedsięwzięciem przedsiębiorstw, stowarzyszeń, wyższych uczelni oraz instytutów badawczych działających w Polsce w obszarze fotoniki, które wpisywało się w podejście Unii Europejskiej wobec najbardziej innowacyjnych obszarów gospodarki w Europie. Inicjatywa UE
w zakresie budowy europejskich platform technologicznych służy osiągnięciu znacznych efektów wzrostu gospodarczego poprzez inicjowanie
i wdrażanie działań innowacyjnych w partnerstwie publiczno-prywatnym. Stawiając czoło wyzwaniom naukowo-technicznym, nakreślonym
w Strategii Europa 2020 i w polskich dokumentach strategicznych dotyczących rozwoju kraju, fotonika jest obecnie jedną z kluczowych technologii UE. PPTF ma charakter otwarty, w każdej chwili mogą przystąpić do niej nowi członkowie. Członkami PPTF mogą być jednostki organizacyjne, które prowadzą działalność naukową, gospodarczą lub będące organizacjami rządowymi, samorządowymi lub pozarządowymi związanymi
z fotoniką lub deklarującymi działalność na rzecz rozwoju fotoniki w Polsce.

 

Wojskowa Akademia Techniczna

Wojskowa Akademia Techniczna powołana ustawą z 1951 roku, jest publiczną uczelnią akademicką nadzorowaną przez ministra obrony narodowej. Jako otwarty uniwersytet techniczny służy Siłom Zbrojnym, nauce, gospodarce i społeczeństwu poprzez kształcenie podchorążych i studentów, rozwój kadry naukowo-dydaktycznej oraz prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w obszarach nauk ścisłych, technicznych i społecznych, a w szczególności w zakresie techniki wojskowej i technologii bezpieczeństwa. Współpracuje z uczelniami akademickimi w kraju i za granicą. W myśl nadrzędnej dewizy: Omnia pro Patria Akademia kontynuuje chlubne tradycje technicznych szkół wojskowych: Szkoły Rycerskiej, Szkoły Głównej Artylerii i Inżynierii oraz Wyższej Szkoły Inżynierii Wojskowej. Przygotowuje przyszłe kadry inżynierskie, przekazuje wiedzę, kształtuje umiejętności i doskonali kompetencje na najwyższym poziomie, ucząc jednocześnie patriotyzmu i odpowiedzialności za Ojczyznę.

 

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska – tradycja Politechniki Warszawskiej – największej i najstarszej uczelni technicznej w Polsce – sięga początków XIX wieku. Za datę powstania szkolnictwa technicznego w Warszawie przyjmuje się rok 1826, w którym została otwarta Szkoła Przygotowawcza do studiów technicznych. Inicjatorem powstania szkoły i autorem programu nauczania był działający w Komisji Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Stanisław Staszic – wszechstronny uczony i działacz oświaty. Na Politechnice Warszawskiej zgromadzony jest największy w Polsce potencjał naukowo-badawczy w dziedzinie nauk technicznych. Tu powstaje największa liczba liczących się w kraju i za granicą opracowań naukowych. O randze Politechniki Warszawskiej świadczą liczne umowy o współpracy z innymi uczelniami, wymiana kadry i studentów oraz wspólne programy badawcze.

 

 

KOMITET HONOROWY

1. dr Piotr Dardziński – Prezes Centrum Łukasiewicz
2. Michał Jach – Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Komisji Obrony Narodowej
3. dr inż. Ryszard Kardasz
4. dr Krzysztof Kluza – Prezes Zarządu PIT-RADWAR S.A.
5. dr hab. inż. Mirosław Kowalski, prof. ITWL – Dyrektor Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych
6. prof. dr hab. Hubert Królikowski – Dyrektor Departamentu Analiz Przygotowań Obronnych Administracji
7. gen. bryg. dr hab. inż. Tadeusz Szczurek, prof. WAT – Rektor – Komendant, Wojskowa Akademia Techniczna
8. prof. dr hab. inż. Jan Szmidt – Rektor, Politechnika Warszawska

 

KOMITET NAUKOWY

1. dr inż. Mariusz Andrzejczak – Dyrektor Centrum Innowacji PCO S.A.
2. Monika Bożyk – z-ca Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego, MON
3. prof. dr hab. inż. Krzysztof Chrzanowski – Prezes Zarządu Inframet
4. dr Jacek Galas – Dyrektor Instytutu Optyki Stosowanej
5. Krzysztof Gębarski – SMARTTECH sp. z o.o.
6. dr hab. Agnieszka Iwan – Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej
7. prof. dr hab. inż. Andrzej Jeleński – Rada Naukowa – Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych
8. Zbigniew Karkuszewski – Instytut Fotonowy sp. z o.o.
9. płk. dr. inż. Mariusz Kołodziejczyk – Departament Polityki Zbrojeniowej
10. płk dr hab. inż. Krzysztof Kopczyński – Dyrektor Instytutu Optoelektroniki WAT
11. płk Wiesław Kras- Inspektorat Uzbrojenia
12. Mariusz Krawczak – Dyrektor ds. rozwoju biznesu, PCO S.A.
13. dr Robert Kudelski – Dyrektor Departamentu Innowacji i Rozwoju Technologicznego PGZ S.A.
14. prof. dr hab. inż. Małgorzata Kujawińska – Kierownik Zakładu Inżynierii Fotonicznej IMiF, Politechnika Warszawska
15. dr inż. Tomasz Mirosław – specjalista ds. rozwoju biznesu, PCO S.A. – Przewodniczący Komitetu
16. dr Adam Piotrowski – Prezes Zarządu VIGO System S.A.
17. prof. dr hab. inż Ryszard Romaniuk – Instytut Systemów Elektronicznych, Politechnika Warszawska
18. dr Anna Szkulmowska – Przewodnicząca Grupy Roboczej ds. Krajowej Inteligentnej Specjalizacji 13. Fotonika
19. Karol Szyszkiewicz – PCO S.A. – Sekretarz Komitetu
20. Jerzy Wiśnioch – Główny Technolog, PCO S.A.
21. Bogumił Wodyński – Członek Zarządu – Dyrektor Techniczny, PCO S.A.
22. prof. dr hab. inż. Tomasz Woliński – Prezes Polskiego Stowarzyszenia Fotonicznego.