Notice: Undefined index: file in /wp-includes/media.php on line 1500

LIST OD ORGANIZATORA

Szanowni Państwo!

Pragnę złożyć serdeczne podziękowania wszystkim Gościom, którzy zaszczycili swoją obecnością VI edycję Konferencji Optoelektronicznej pt.: „Fotonika w wojskowej i cywilnej rewolucji technologicznej XXI wieku ”, której głównym organizatorem było PCO S.A. Serdeczne podziękowania kieruję również do współorganizatorów konferencji tj. do: ZP Polskiej Platformy Technologicznej Fotoniki, Wojskowej Akademii Technicznej oraz Politechniki Warszawskiej.

Serdecznie dziękuję szanownym Prelegentom – przedstawicielom nauki, przemysłu, ośrodków badawczo-rozwojowych oraz służb mundurowych za podzielenie się szeroką wiedzą, wygłoszenie interesujących i inspirujących wystąpień. Dziękuję za ciekawe dyskusje i wymianę doświadczeń.

Podziękowania kieruję również do żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej za przeprowadzenie pokazu dynamicznego z wykorzystaniem sprzętu termowizyjnego i noktowizyjnego. Chciałbym podkreślić profesjonalizm i zaangażowanie żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, dzięki którym pokaz był niezwykle ciekawym punktem Konferencji. Pokaz spotkał się z entuzjastycznym odbiorem uczestników wydarzenia i z pewnością na długo zapadnie w ich pamięci.

Paweł Glica

Prezes Zarządu, PCO S.A. 

_____________________________________________________________________________________

KONFERENCJĘ ORGANIZUJĄ

PCO S.A.

PCO. S.A. jest spółką należącą do Polskiej Grupy Zbrojeniowej, a także centrum badawczo-produkcyjnym, w którym wszystkie powstające
i sprzedawane wyroby są efektem prac własnego zaplecza badawczo-rozwojowego. Podstawową działalnością PCO S.A. jest produkcja i sprzedaż wyrobów optoelektronicznych, przyrządów obserwacyjnych i celowniczych z zastosowaniem techniki laserowej, noktowizyjnej i termowizyjnej dla potrzeb wojska.

 

Polska Platforma Technologiczna Fotoniki

Polska Platforma Technologiczna Fotoniki (w skrócie PPTF) powstała w dniu 27 lutego 2013 roku w siedzibie PCO S.A. Powstanie platformy było wspólnym przedsięwzięciem przedsiębiorstw, stowarzyszeń, wyższych uczelni oraz instytutów badawczych działających w Polsce w obszarze fotoniki, które wpisywało się w podejście Unii Europejskiej wobec najbardziej innowacyjnych obszarów gospodarki w Europie. Inicjatywa UE w zakresie budowy europejskich platform technologicznych służy osiągnięciu znacznych efektów wzrostu gospodarczego poprzez inicjowanie i wdrażanie działań innowacyjnych w partnerstwie publiczno-prywatnym. Stawiając czoło wyzwaniom naukowo-technicznym, nakreślonym w Strategii Europa 2020 i w polskich dokumentach strategicznych dotyczących rozwoju kraju, fotonika jest obecnie jedną z kluczowych technologii UE. PPTF ma charakter otwarty, w każdej chwili mogą przystąpić do niej nowi członkowie. Członkami PPTF mogą być jednostki organizacyjne, które prowadzą działalność naukową, gospodarczą lub będące organizacjami rządowymi, samorządowymi lub pozarządowymi związanymi z fotoniką lub deklarującymi działalność na rzecz rozwoju fotoniki w Polsce.

Wojskowa Akademia Techniczna

Wojskowa Akademia Techniczna powołana ustawą z 1951 roku, jest publiczną uczelnią akademicką nadzorowaną przez ministra obrony narodowej. Jako otwarty uniwersytet techniczny służy Siłom Zbrojnym, nauce, gospodarce i społeczeństwu poprzez kształcenie podchorążych i studentów, rozwój kadry naukowo-dydaktycznej oraz prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w obszarach nauk ścisłych, technicznych i społecznych, a w szczególności w zakresie techniki wojskowej i technologii bezpieczeństwa. Współpracuje z uczelniami akademickimi w kraju i za granicą. W myśl nadrzędnej dewizy: Omnia pro Patria Akademia kontynuuje chlubne tradycje technicznych szkół wojskowych: Szkoły Rycerskiej, Szkoły Głównej Artylerii i Inżynierii oraz Wyższej Szkoły Inżynierii Wojskowej. Przygotowuje przyszłe kadry inżynierskie, przekazuje wiedzę, kształtuje umiejętności i doskonali kompetencje na najwyższym poziomie, ucząc jednocześnie patriotyzmu i odpowiedzialności za Ojczyznę.

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska – tradycja Politechniki Warszawskiej – największej i najstarszej uczelni technicznej w Polsce – sięga początków XIX wieku. Za datę powstania szkolnictwa technicznego w Warszawie przyjmuje się rok 1826, w którym została otwarta Szkoła Przygotowawcza do studiów technicznych. Inicjatorem powstania szkoły i autorem programu nauczania był działający w Komisji Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Stanisław Staszic – wszechstronny uczony i działacz oświaty. Na Politechnice Warszawskiej zgromadzony jest największy w Polsce potencjał naukowo-badawczy w dziedzinie nauk technicznych. Tu powstaje największa liczba liczących się w kraju i za granicą opracowań naukowych. O randze Politechniki Warszawskiej świadczą liczne umowy o współpracy z innymi uczelniami, wymiana kadry i studentów oraz wspólne programy badawcze.

 

 

—————————————————————————————————————————————————————————————————

 

RADA PROGRAMOWA

 1. płk dr inż. Rafał Bazela, Dyrektor WITU

 2. Sebastian Chwałek, Prezes PGZ S.A.

 3. dr hab. inż. Mirosław Kowalski, Dyrektor ITWL

 4. płk dr inż. Paweł Sweklej, Dyrektor WITPIS

 5. gen. dyw. Piotr Trytek, Dowódca 11 Dywizji Kawalerii Pancernej

 6. płk prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak, Rektor-Komendant WAT

 7. prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba, Rektor PW

 

KOMITET NAUKOWY

 1. dr inż. Mariusz Andrzejczak, PCO S.A.

 2. Paweł Glica, Prezes Zarządu PCO S.A.

 3. prof. dr hab. inż. Robert Głębocki, PW

 4. dr hab. Krzysztof Kluza

 5. płk dr. hab. inż. Krzysztof Kopczyński, Dyrektor Instytutu Optoelektroniki WAT

 6. prof. dr hab. inż. Małgorzata Kujawińska, Kierownik Zakładu Inżynierii Fotonicznej IMiF, PW

 7. dr inż. Janusz Noga, Prezesa Zarządu CRW TELESYSTEM-MESKO Sp. z o.o.

 8. dr hab. inż. Tomasz Osuch, PW

 9. Adam Piotrowski, Prezes Zarządu VIGO System S.A.

 10. prof. dr hab. inż. Ryszard Piramidowicz, PW

 11. prof. dr hab. inż. Ryszard Romaniuk, Instytut Systemów Elektronicznych, PW

 12. dr hab. inż. Mariusz Sochacki, PW

 13. prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, PW

 14. prof. dr hab. inż. Tomasz Woliński, Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Fotonicznego

 

SPONSORZY