LIST OD ORGANIZATORA

Szanowni Państwo!

Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom i uczestniczkom V Konferencji Optoelektronicznej. Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć z wydarzenia zamieszczonych w dziale „do pobrania”. Mamy nadzieję, że Konferencja była dla Państwa okazją do owocnej wymiany doświadczeń i informacji.

Organizatorzy

______________________________________________________________________________________________________

Patronat honorowy:

Patronat:

Patronat medialny:

Sponsorzy:

KONFERENCJĘ ORGANIZUJĄ

PCO S.A.

PCO. S.A. jest spółką należącą do Polskiej Grupy Zbrojeniowej, a także centrum badawczo-produkcyjnym, w którym wszystkie powstające
i sprzedawane wyroby są efektem prac własnego zaplecza badawczo-rozwojowego. Podstawową działalnością PCO S.A. jest produkcja i sprzedaż wyrobów optoelektronicznych, przyrządów obserwacyjnych i celowniczych z zastosowaniem techniki laserowej, noktowizyjnej i termowizyjnej dla potrzeb wojska.

 

Polska Platforma Technologiczna Fotoniki

Polska Platforma Technologiczna Fotoniki (w skrócie PPTF) powstała w dniu 27 lutego 2013 roku w siedzibie PCO S.A. Powstanie platformy było wspólnym przedsięwzięciem przedsiębiorstw, stowarzyszeń, wyższych uczelni oraz instytutów badawczych działających w Polsce w obszarze fotoniki, które wpisywało się w podejście Unii Europejskiej wobec najbardziej innowacyjnych obszarów gospodarki w Europie. Inicjatywa UE
w zakresie budowy europejskich platform technologicznych służy osiągnięciu znacznych efektów wzrostu gospodarczego poprzez inicjowanie
i wdrażanie działań innowacyjnych w partnerstwie publiczno-prywatnym. Stawiając czoło wyzwaniom naukowo-technicznym, nakreślonym
w Strategii Europa 2020 i w polskich dokumentach strategicznych dotyczących rozwoju kraju, fotonika jest obecnie jedną z kluczowych technologii UE. PPTF ma charakter otwarty, w każdej chwili mogą przystąpić do niej nowi członkowie. Członkami PPTF mogą być jednostki organizacyjne, które prowadzą działalność naukową, gospodarczą lub będące organizacjami rządowymi, samorządowymi lub pozarządowymi związanymi
z fotoniką lub deklarującymi działalność na rzecz rozwoju fotoniki w Polsce.

 

Wojskowa Akademia Techniczna

Wojskowa Akademia Techniczna powołana ustawą z 1951 roku, jest publiczną uczelnią akademicką nadzorowaną przez ministra obrony narodowej. Jako otwarty uniwersytet techniczny służy Siłom Zbrojnym, nauce, gospodarce i społeczeństwu poprzez kształcenie podchorążych i studentów, rozwój kadry naukowo-dydaktycznej oraz prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w obszarach nauk ścisłych, technicznych i społecznych, a w szczególności w zakresie techniki wojskowej i technologii bezpieczeństwa. Współpracuje z uczelniami akademickimi w kraju i za granicą. W myśl nadrzędnej dewizy: Omnia pro Patria Akademia kontynuuje chlubne tradycje technicznych szkół wojskowych: Szkoły Rycerskiej, Szkoły Głównej Artylerii i Inżynierii oraz Wyższej Szkoły Inżynierii Wojskowej. Przygotowuje przyszłe kadry inżynierskie, przekazuje wiedzę, kształtuje umiejętności i doskonali kompetencje na najwyższym poziomie, ucząc jednocześnie patriotyzmu i odpowiedzialności za Ojczyznę.

 

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska – tradycja Politechniki Warszawskiej – największej i najstarszej uczelni technicznej w Polsce – sięga początków XIX wieku. Za datę powstania szkolnictwa technicznego w Warszawie przyjmuje się rok 1826, w którym została otwarta Szkoła Przygotowawcza do studiów technicznych. Inicjatorem powstania szkoły i autorem programu nauczania był działający w Komisji Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Stanisław Staszic – wszechstronny uczony i działacz oświaty. Na Politechnice Warszawskiej zgromadzony jest największy w Polsce potencjał naukowo-badawczy w dziedzinie nauk technicznych. Tu powstaje największa liczba liczących się w kraju i za granicą opracowań naukowych. O randze Politechniki Warszawskiej świadczą liczne umowy o współpracy z innymi uczelniami, wymiana kadry i studentów oraz wspólne programy badawcze.

 

 

KOMITET HONOROWY

1. dr Piotr Dardziński – Prezes Centrum Łukasiewicz
2. Michał Jach – Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Komisji Obrony Narodowej
3. dr inż. Ryszard Kardasz
4. dr Krzysztof Kluza – Prezes Zarządu PIT-RADWAR S.A.
5. dr hab. inż. Mirosław Kowalski, prof. ITWL – Dyrektor Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych
6. prof. dr hab. Hubert Królikowski – Dyrektor Departamentu Analiz Przygotowań Obronnych Administracji
7. gen. bryg. dr hab. inż. Tadeusz Szczurek, prof. WAT – Rektor – Komendant, Wojskowa Akademia Techniczna
8. prof. dr hab. inż. Jan Szmidt – Rektor, Politechnika Warszawska

 

KOMITET NAUKOWY

1. dr inż. Mariusz Andrzejczak – Dyrektor Centrum Innowacji PCO S.A.
2. Monika Bożyk – z-ca Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego, MON
3. prof. dr hab. inż. Krzysztof Chrzanowski – Prezes Zarządu Inframet
4. dr Jacek Galas – Dyrektor Instytutu Optyki Stosowanej
5. Krzysztof Gębarski – SMARTTECH sp. z o.o.
6. dr hab. Agnieszka Iwan – Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej
7. prof. dr hab. inż. Andrzej Jeleński – Rada Naukowa – Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych
8. Zbigniew Karkuszewski – Instytut Fotonowy sp. z o.o.
9. płk. dr. inż. Mariusz Kołodziejczyk – Departament Polityki Zbrojeniowej
10. płk dr hab. inż. Krzysztof Kopczyński – Dyrektor Instytutu Optoelektroniki WAT
11. płk Wiesław Kras- Inspektorat Uzbrojenia
12. Mariusz Krawczak – Dyrektor ds. rozwoju biznesu, PCO S.A.
13. dr Robert Kudelski – Dyrektor Departamentu Innowacji i Rozwoju Technologicznego PGZ S.A.
14. prof. dr hab. inż. Małgorzata Kujawińska – Kierownik Zakładu Inżynierii Fotonicznej IMiF, Politechnika Warszawska
15. dr inż. Tomasz Mirosław – specjalista ds. rozwoju biznesu, PCO S.A. – Przewodniczący Komitetu
16. dr Adam Piotrowski – Prezes Zarządu VIGO System S.A.
17. prof. dr hab. inż Ryszard Romaniuk – Instytut Systemów Elektronicznych, Politechnika Warszawska
18. dr Anna Szkulmowska – Przewodnicząca Grupy Roboczej ds. Krajowej Inteligentnej Specjalizacji 13. Fotonika
19. Karol Szyszkiewicz – PCO S.A. – Sekretarz Komitetu
20. Jerzy Wiśnioch – Główny Technolog, PCO S.A.
21. Bogumił Wodyński – Członek Zarządu – Dyrektor Techniczny, PCO S.A.
22. prof. dr hab. inż. Tomasz Woliński – Prezes Polskiego Stowarzyszenia Fotonicznego.